VEDTÆGTER FOR ULRIK

 • Vedtaget på stiftende generalforsamling 17. december 1984.
 • Revideret på ekstraordinær generalforsamling 20. marts 1985 (ændret i §§ 1, 2, 4, 5, 6 og 9).
 • Revideret på ekstraordinær generalforsamling 14. oktober 1986 (ændret i § 2).
 • Revideret på ordinær generalforsamling 28. marts 2008 (ændret i § 2).
 • Revideret på ordinær generalforsamling 18. marts 2010 (mange justeringer). 
 • Revideret på ordinær generalforsamling 25. juni 2020 (ændret i §4)

 


Vedtægter for Beboerforeningen Ulrik


Foreningens navn og hjemsted

 • §1

Foreningens navn er Beboerforeningen ULRIK.

Foreningens formål er at eje en del af ejendommen Engelstedsgade 39, 2100 København Ø og at drive denne ejendom som forsamlingshus for at fremme trivslen i området omfattende byggeforeningshusene i Lyngbyvejskvarteret. Foreningens lokaler omtales i det følgende som Fælleshuset.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

 

Medlemmers rettigheder og pligter

 • §2

Som ordinære medlemmer kan optages beboere, erhvervsdrivende og husejere i Lyngbyvejs­kvarteret. Derudover kan som særlige medlemmer optages fraflyttede medlemmer; disse har ikke stemmeret.

Hver husstand (identificeret ved gade, husnummer og evt. etage) er berettiget til ét medlemskab og har én stemme på generalforsamlingen. Fremlejere kan opnå medlemskab uden stemmeret.

Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Bestyrelsen kan nægte optagelse, men skal om ønsket henvise spørgsmålet til endelig afgørelse på den førstkommende generalforsamling.

Udmeldelse sker skriftligt til kassereren senest den 15. december til udtræden pr. 31. december, eller ved fraflytning med en måneds varsel til den første i måneden. Ved udmeldelse har den pågældende ikke krav af nogen art mod foreningen.

Kontingent og regler for opkrævning fastsættes af generalforsamlingen. Restance ud over 3 måneder medfører fortabelse af medlemsrettigheder, herunder stemmeret og ret til lån eller leje af Fælleshuset. Restance ud over 6 måneder betragtes som udmeldelse af foreningen.

 • §3

Foreningens medlemmer har ret til at leje Fælleshuset til afholdelse af private arrangementer. Foreningens medlemmer har endvidere ret til at låne Fælleshuset til arrangementer, som er åbne for alle kvarterets beboere.

Bestyrelsen fastsætter reglerne for lån og leje af Fælleshuset, herunder priser og frister for betaling.

Fælleshusets faste brugere skal være medlemmer af Beboerforeningen ULRIK. Faste brugere er alle, der deltager i husets faste, ugentlige arrangementer f.eks. fællesspisning, yoga, barselsgruppe eller lignende.

 

Generalforsamlingen

 • §4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den årlige generalforsamling afholdes i København i marts måned. Indkaldelse skal ske mindst to uger før ved opslag med offentliggørelse på foreningens hjemmeside, relevante sociale medier samt ved opslag i Fælleshuset.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Beretning fra diverse udvalg
 4. Forelæggelse af årsregnskab og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand, kasserer og kasserermedhjælp
 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Nedsættelse af diverse udvalg
 10. Eventuelt

Forslag i henhold til dagsordenens punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar og skal offentliggøres sammen med indkaldelsen.

 • §5

Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle sager ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægter kræves dog 2/3 majoritet blandt de fremmødte. Til beslutning om opløsning af Beboerforeningen ULRIK og beslutning om anvendelse af dennes midler kræves 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Kan dette ikke lade sig gøre på grund af manglende fremmøde, afholdes ny ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes mellem tre og seks uger efter den første beslutning om opløsning.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst to bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/6 af foreningens stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Til ekstraordinær generalforsamling skal medlemmerne indkaldes skriftligt mindst tre uger før afholdelsen.

Et forslag, der er forkastet på en ordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes igen før næste ordinære generalforsamling.

Medlemmer kan stemme ved fuldmagt, men hvert medlem kan højst medbringe én fuldmagt.

 

 •  §6

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen og dirigenten påser i fællesskab, at der tages referat af generalforsamlingens beslutninger, og at referatet offentliggøres. Referatet godkendes af dirigenten og foreningens formand.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt, når mindst fem medlemmer forlanger det.

Hvis der er stemmelighed ved afstemning om et forslag, hvor kvalificeret majoritet ikke kræves, er forslaget forkastet. Hvis der er stemmelighed ved valg mellem to kandidater, foretages der omvalg mellem disse to. Hvis stemmerne atter står lige, trækkes der lod mellem de to kandidater.

 

Bestyrelsen og dens arbejde

 • §7

Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på fem til syv medlemmer som vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Foreningens formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Bestyrelsen vedligeholder en hjemmeside for foreningen. Information om bestyrelsens sammensætning, møder og beslutninger skal fremgå af hjemmesiden.

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle foreningens medlemmer.

 • §8

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller kassereren.

Til dispositioner, som væsentligt forøger foreningens forpligtelser eller gæld, kræves generalforsamlingens forudgående godkendelse.

 • §9

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Foreningen udarbejder et driftsregnskab og balance, som påtegnes af den valgte revisor inden fremlæggelse på generalforsamlingen.

 

Foreningens opløsning

 • §10

Ved opløsning af Beboerforeningen ULRIK træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue og ejendom.

 

Vedtaget 25. juni 2020